.

ΣΚΟΠΟΣ του CCLEP

Προώθηση της επίσημης αναγνώρισης και επικύρωσης προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτόμων επαγγελμάτων της βιομηχανίας ζωντανών μουσικών εκδηλώσεων με την ανάπτυξη μιας μεθόδου επαναληπτικής υποστήριξης για τη οργάνωση διαδικασιών αναγνώρισης σε περιφερειακό, εθνικό ή/και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των οργανώσεων εταίρων, τη διευκόλυνση της αναγνώρισης και επικύρωσης των προσόντων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των τεχνικών επαγγελμάτων του κλάδου των ζωντανών εκδηλώσεων (scaffolders, riggers…). Την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και φορέων ΕΕΚ
και την ενίσχυση της ικανότητας υποστήριξης των εταίρων και των προσφορών κατάρτισης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Δημιουργία κοινής και μεταβιβάσιμης μεθοδολογίας για την αναγνώριση των βασικών επαγγελμάτων στον τομέα της ζωντανής μουσικής, των προσόντων τους, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. Ανάπτυξη της ικανότητας των εταίρων / εκπαιδευτικών στην υπεράσπιση και άσκηση πίεσης και να σχεδιάζουν την αντιμετώπιση νέων επαγγελμάτων.

Δημιουργία νέων συνεργειών και δικτύων σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα των επαγγελμάτων εκδηλώσεων ζωντανής μουσικής.

  • Περιγραφή Εργασίας και Εθνικά Μοντέλα για Riggers, Scaffolders και Διευθυντές Παραγωγής.
  • Περιγραφές θέσεων εργασίας της ΕΕ.
  • Εθνικές εκθέσεις για τις υφιστάμενες μεθοδολογίες και προσφορές κατάρτισης
  • Μοντέλα κατάρτισης για τα επαγγέλματα του Rigger, του Scaffolder και του Διευθυντή Παραγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • 20 συναντήσεις και εργαστήρια cCLEP.
  • Κατευθυντήριες γραμμές για νέες μεθοδολογικές.
  • Εκπαιδευτικό υλικό.
  • Προϊόντα προβολής και διάδοσης.